GS.TS. Jay Rosengard

Học giả quốc tế, Giám đốc Chương trình Khu vực Tài chính và Giảng viên về Chính sách Công, Trung tâm Doanh nghiệp và Chính phủ, Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy Đại học Harvard  

Trong học kỳ Xuân, Giáo sư Jay K. Rosengard là giảng viên môn Tài chính Công. Ông có học vị Tiến sĩ về Kiến trúc (ngành Tài chính Công và Kinh tế học Đô thị) của Trường Kiến trúc, Đại học Harvard, bằng Thạc sĩ về Quản trị Công (Phát triển Quốc tế) của Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy, Đại học Harvard, và bằng Cử nhân về Lịch sử và Kinh tế học của Đại học Princeton.

Các môn giảng dạy
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý