PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa

Giảng viên Luật & Chính sách Công và Quản trị nhà nước

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright và Khoa Luật, Đại học Kinh tế TP.HCM

Email: nghia.pham@fuv.edu.vn

Lĩnh Vực Chuyên Môn  

Nghiên cứu giảng dạy Pháp luật và Chính sách Công, Quản trị nhà nước, Học Vấn Học giả Fulbright, Harvard Law School (2002-2003), Tiến sỹ Luật học, Đại học Leipzig, CHLB Đức (1991), Cử Nhân Luật, Đại Học Leipzig, CHDC Đức (1988), Đoàn Luật Sư và Hiệp Hội Nghề Nghiệp, Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (Trọng Tài Viên), Hội Luật Gia Việt Nam (VLA).   

PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa là một chuyên gia về pháp luật ở Việt Nam, hiện là giảng viên của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright và Khoa Luật, trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Các chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy bao gồm: Pháp luật và chính sách công, Quản trị nhà nước, Phương pháp nghiên cứu chính sách công. Ngoài nghiên cứu và giảng dạy, PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa đã tham gia các dự án hỗ trợ và cải cách pháp luật do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ cho Chính phủ Việt Nam, tham gia các chương trình điều tra về Quản trị công ty do Ngân hàng Thế giới (WB) chủ trì cũng như các hợp tác khác về Quản trị quốc gia, đặc biệt là tăng cường năng lực cho các thiết chế dân cử ở Việt Nam. Đã tham gia công bố nhiều ấn phẩm khoa học và bài báo trên phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt về các chủ đề nâng cao sự tham gia của người dân vào quy trình soạn thảo và ban hành các chính sách công, xây dựng chính quyền hiệu quả, minh bạch và có trách nhiệm giải trình trước nhân dân.

ẤN PHẨM TIÊU BIỂU

Viết riêng:

 • Phạm Duy Nghĩa, Chuyên khảo Luật kinh tế (Sau đại học), NXB ĐHQGHN 2004, 912 trang (NXB CAND tái bản 2010, 2011, 2012 dưới tiêu đề Giáo trình Luật kinh tế)
 • Phạm Duy Nghĩa, Giáo trình Pháp luật đại cương, NXB CAND, 2011
 • Phạm Duy Nghĩa, Giáo trình Luật kinh tế, Tập 1, Luật Doanh nghiệp: Tình huống, Phân tích, Bình luận, NXB ĐHQG HN, 2006, 204 tr., tái bản 2009
 • Phạm Duy Nghĩa, Luật thương mại, NXB ĐHQG HN, 1999 tái bản 2001
 • Phạm Duy Nghĩa, Pháp luật và những điểm tích cực của Nho giáo, NXB Tư Pháp, 2004, 200 tr.
 • Phạm Duy Nghĩa, Vietnamese Business Law in Transition, (English); The "The Gioi" Publishers, Hanoi, 2002, 415 tr – viết và xuất bản bằng tiếng Anh.
 • Phạm Duy Nghĩa, Pháp luật Việt Nam vì một nền kinh tế phát triển bền vững và toàn cầu hóa, Song ngữ Việt-Nhật, NXB Chính trị quốc gia, 2003, 261 tr.   

Viết chung (với các tác giả khác):

 • Pham Duy Nghia, Confucianism and the Concept of Law in Vietnam, in J. Gillespie and P Nelson, Socialist Transformation in China and Vietnam, Melborne University Press, 2005
 • Pham Duy Nghia, Transplanted Law - An Ideological and Cultural Analysis of Industrial Property Law in Vietnam, in Christopher Heath, Christoph Antons & Michael Blakeney, Intellectual Property Harmonisation within ASEAN and APEC, Max Planck Series on Asian intellectual property law 10, Aspen Publishers, 2004
 • Pham Duy Nghia, Exhaustion and Parallel Imports in Vietnam, in Christopher Heath (ed), Parallel Imports in Asia, Kluwer Law International, The Hague, London, New York, 2004
 • Pham Duy Nghia, Technology Transfer Rules in Vietnam, in: Christopher Health and Kung Chung Liu (eds),Technology Transfer Rules in Asia, Kluwer Law International, October [2002]
 • Pham Duy Nghia (chủ biên), Tìm hiểu pháp luật Hoa Kỳ trong điều kiện Việt Nam hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, NXB Chính trị quốc gia, 2001, 383 tr.
 • Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Như Phát (chủ biên), Giáo trình Luật kinh tế Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, 1997, tái bản 2001, 400 tr.   

Các bài báo tiêu biểu:

 • Pham Duy Nghia, Das neue Wettbewerbsgesetz in Vietnam: Wirtschaftspolitische Hintergründe, Entwicklung und Probleme [The new Competition Law in Vietnam: Background, Development and Issues], WuW, September 2005, pp 704-714
 • Pham Duy Nghia, Commercial Legal Framework in Vietnam since the Asian Crisis: Development and Issues, International Business Lawyer, Vol 32, No 4, August, 2004, pp. 175-181
 • Phạm Duy Nghĩa, Neue Unternehmensgesetz in Vietnam: Entwicklung, reformfreundliche Bestimmungen und Probleme, Recht der Internationalen Wirtschaft, Heidelberg, [2002], Nr. 12, pp. 912 -917
 • Phạm Duy Nghĩa, Nguy cơ của chúng ta: Một nhà nước thiếu năng lực phản ứng, Nhà nước và Pháp luật, 2006, số 5, tr. 3-7
 • Pham Duy Nghia, Từ nhà nước toàn trị tới thời đại dân doanh: Gia tài của 60 năm ngành luật kinh tế Việt Nam, NNPL, 2005, số 9, tr 3-9 Pham Duy Nghia, Giò lụa hay xúc xích: Lại bàn về làm luật, NCLP 2005, No 1, tr. 42-46
Các môn giảng dạy
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Lĩnh vực trả lời báo chí
Luật
Quản trị nhà nước
Chính sách đất đai

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý