Học giả quốc tế
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Họ & tên
Chức danh
Học giả quốc tế, Đại học Indiana (tại Bloomington)
Học giả quốc tế, Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy, Đại học Harvard
Học giả quốc tế, Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy, Đại học Harvard
Học giả quốc tế, Trường Luật, Đại học Boston College
Học giả quốc tế, Đại học Loyola Chicago
Học giả quốc tế, Đại học Tufts; Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy, Đại học Harvard
Học giả quốc tế, Đại học Harvard
Học giả quốc tế, Giáo sư Quản trị Kinh doanh, danh hiệu Eliot I. Snider và Gia đình
Học giả quốc tế, Giáo sư danh hiệu William L. Clayton ngành Kinh tế học Quốc tế tại Đại học Johns Hopkins University School of Advanced International Studies
Học giả quốc tế, Giám đốc Chương trình Khu vực Tài chính và Giảng viên về Chính sách Công, Trung tâm Doanh nghiệp và Chính phủ, Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy Đại học Harvard
Giáo sư Qui hoạch Đô thị và Chính sách công danh hiệu Derek C. Bok, GSD và HKS
TS. Paul Brown, Giáo sư Trường Kinh doanh Monarch Thụy Sĩ
Lê Vũ Quân, PGS. Kinh tế học, trường ĐH Seattle, Hoa Kỳ
Học giả quốc tế, giảng viên kinh tế, Đại học Salem State University, Hoa Kỳ

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý