Môn học

Học kỳ Thu, Năm thứ nhất: Công cụ phân tích và kiến thức nền tảng

Nhập môn chính sách công

Môn học giới thiệu tổng quan lĩnh vực phân tích, nghiên cứu chính sách và giải quyết các vấn đề chính sách then chốt hiện nay. Học viên sẽ làm quen với qui trình làm chính sách, gồm nhận dạng vấn đề, xác định ưu tiên, ra quyết định, giải quyết động cơ của các nhóm quyền lợi và thực thithông qua phương pháp tiếp cận tương tác và theo các tình huống cụ thể. Mục tiêu chính của môn học này là giúp học viên làm quen với môi trường học tập trong đó đề cao vai trò của thảo luận và trao đổi tích cực giữa giảng viên với học viên và giữa học viên với nhau.

Kinh tế vi mô dành cho chính sách công

Môn học giới thiệu các nguyên lý căn bản của kinh tế học vi mô như cung, cầu, cân bằng thị trường, lý thuyết về hành vi người tiêu dùng và lý thuyết về sản xuất. Bên cạnh đó, môn học còn xem xét một số chủ đề quan trọng của việc hoạch định chính sách công như tính hiệu quả và công bằng, phân tích chi phí và lợi ích, thất bại thị trường và vai trò của nhà nước trong một nền kinh tế đang phát triển, chuyển đổi và hội nhập.

Kinh tế vĩ mô: Lý thuyết và ứng dụng chính sách

Môn học cung cấp kiến thức cơ bản về kinh tế học vĩ mô và xây dựng kỹ năng phân tích các điều kiện vĩ mô ở những nước đang phát triển. Điểm nhấn của môn học là ứng dụng thực tế thay vì các mô hình lý thuyết. Học viên sẽ nghiên cứu các mối quan hệ giữa các biến vĩ mô, khă năng sử dụng chính sách tiền tệ và ngân sách để đạt ổn định vĩ mô trong ngắn và dài hạn.

Các phương pháp định lượng

Môn học trình bày những phương pháp phổ biến để ước lượng quan hệ kinh tế giữa những biến số quan sát được và kiểm định giả thuyết về các mối quan hệ này. Học viên được tiếp cận với các phương pháp thống kê và kinh tế lượng, nhưng cũng nắm được các giới hạn của chúng. Mục tiêu của môn học là giúp học viên trở thành những người sử dụng các thông tin thống kê một cách thông minh và hiệu quả.

Luật và chính sách công

Môn học xem xét mối tương tác giữa các vấn đề chính sách công và luật, lý giải những tranh luận về vai trò của luật trong phát triển kinh tế, xoay quanh việc xây dựng các thể chế luật pháp để điều chỉnh thất bại thị trường. Môn học cũng bàn về những thành phần nền tảng của một hệ thống pháp luật, gồm luật sở hữu, luật hợp đồng, luật hình sự và quy trình luật, qua đó nêu bật tầm quan trọng của các thành phần này trong việc hoạch định và thực thi chính sách công.

Anh ngữ dành cho chính sách công

Đây là môn học bắt buộc, giúp học viên đạt trình độ tiếng Anh thông thạo để sử dụng được các tài liệu nguyên bản tiếng Anh và đạt được trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu đối với sinh viên cao học ở Việt Nam. Học viên đạt được điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh môn tiếng Anh của FETP có thể được miễn dự giờ trên lớp, nhưng vẫn phải thi cuối kỳ.

Học kỳ Xuân, Năm thứ nhất: Phân tích chính sách nòng cốt và chuyên ngành

Chính sách phát triển

Môn học tổng kết lại những chuyên đề chính trong kinh tế học phát triển và khám phá những vấn đề mới nổi như vai trò của thay đổi thể chế trong quá trình tăng trưởng. Các chủ đềcủa môn học bao gồm tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, bất bình đẳng, bền vững môi trường và chính sách xã hội. Môn học xem xét những “giai thoại” về phát triển vốn không được hỗ trợ với những bằng chứng cụ thể. Học viên được khuyến khích kiểm định những định đề lý thuyết về phát triển bằng cách sử dụng tất cả các bằng chứng hiện hữu, gồm số liệu thống kê chính thức, tài liệu tình huống và quan sát trực tiếp.

Kinh tế học khu vực công

Môn học xem xét vai trò và qui mô của khu vực công, thu và chi ngân sách. Trọng tâm nghiên cứu là những chọn lựa chính sách quan trọng cho việc thiết kế và triển khai hoạt động tài chính công trong các nền kinh tế mở. Môn học nhấn mạnh việc sử dụng những kỹ thuật lý thuyết và thực tiễn để xác định và đánh giá tác động của các chính sách thuế khác nhau đối với tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội.

Phân tích tài chính

Môn học giới thiệu những khái niệm và kỹ thuật căn bản để định giá tài sản tài chính và hoạch định chính sách tài chính doanh nghiệp. Môn học nhấn mạnh việc áp dụng các lý thuyết và mô hình tài chính vào thực tiễn thông qua các nghiên cứu tình huống trong bối cảnh Việt Nam. Các chủ đề chính của môn học bao gồm phân tích giá trị hiện tại, lý thuyết danh mục đầu tư, cơ cấu vốn, định giá doanh nghiệp, công cụ phái sinh và quản lý rủi ro.

Phát triển vùng và địa phương

Đây là môn học về năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế nhìn từ góc độ kinh tế học vi mô. Mục tiêu của môn học này là nhằm trả lời câu hỏi: Làm thế nào một đơn vị, tổ chức (chính quyền trung ương, chính quyền địa phương, các cụm ngành, hiệp hội ngành nghề,…) xây dựng năng lực cạnh tranh để đạt được các mục tiêu phát triển của mình? Phương pháp chính của môn học là sử dụng các tình huống nghiên cứu, chủ yếu lấy từ thư viện tình huống nghiên cứu của Trường Kinh doanh Harvard và Trường Fulbright.

Quản trị nhà nước (1/2 học kỳ)

Môn học giới thiệu những khái niệm pháp lý then chốt liên quan đến chính sách công và vai trò của các thể chế trong quản trị nhà nước. Trọng tâm của môn học là thảo luận về các quan niệm liên quan tới cải cách thể chế, phân biệt những tư duy khác nhau giữa quản lý nhà nước theo cách hiểu truyền thống ở Việt Nam và quan niệm quản trị nhà nước hiệu quả trong nền kinh tế thị trường hiện đại.Các nguyên lý và thực tiễn của điều tiết nhà nước hiệu quả cũng sẽ được đánh giá từ góc độ của các thể chế ở Việt Nam.

Các phương pháp nghiên cứu chính sách công (1/2 học kỳ)

Môn học đúc kết lại những phương pháp, mô hình và công cụ được sử dụng để phân tích chính sách công. Môn học điểm lại những vấn đề then chốt liên quan tới chính sách công mà học viên đã tiếp thu trong các môn học khác để hệ thống hóa kiến thức một cách khoa học. Đồng thời, học viên cũng được trang bị các phương pháp luận vững chắc để chuẩn bị tiến hành viết luận văn tốt nghiệp.

Kinh tế lượng ứng dụng (1/2 học kỳ)

Đây là môn học tùy chọn nhằm bổ sung kiến thức kinh tế lượng cho những học viên có nhu cầu sử dụng các phương pháp định lượng nâng cao trong quá trình làm luận văn thạc sỹ. Các chủ đề bao gồm phân tích số liệu chuỗi thời gian, dữ liệu bảng, đánh giá tác động chính sách sử dụng những thí nghiệm tự nhiên và biến công cụ, và dự báo.

Anh ngữ dành cho chính sách công

Tiếp tục môn học tăng cường tiếng Anh của học kỳ thứ nhất.

Triết học và lý luận

Đây là môn học bắt buộc theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung là những tư duy lý thuyết và triết học nền tảng.Giảng viên triết học của Đại học Kinh tế TP.HCM sẽ phụ trách giảng dạy môn học này.

Học kỳ Hè, Năm thứ nhất: Phân tích chính sách nâng cao, kỹ năng quản lý và lãnh đạo

Tài chính phát triển (1/2 học kỳ)

Môn học thảo luận cách thức xây dựng một hệ thống tài chính hoạt động hữu hiệu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế ở một nền kinh tế chuyển đổi, mở và đang phát triển. Môn học cũng xem xét các kinh nghiệm phát triển và khủng hoảng tài chính ở một số nước trong khu vực và trên thế giới, từ đó rút ra những bài học cho Việt Nam. Cách tiếp cận thể chế và nghiên cứu tình huống sẽ được sử dụng rộng rãi trong môn học này.

Chính sách thương mại (1/2 học kỳ)

Môn học giới thiệu lý thuyết thương mại quốc tế từ mô hình lợi thế so sánh kinh tế cho đến lý thuyết ngoại thương hiện đại. Môn học cũng đi sâu trình bày các thể chế thương mại quốc tế như Tổ chức Thương mại Thế giới. Những thể chế này góp phần hình thành chính sách ngoại thương và giải quyết tranh chấp. Môn học cũng sẽ điểm lại những yếu tố chính trị, luật và kinh tế liên quan đến ngoại thương, cũng như ý nghĩa của chúng đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Thẩm định đầu tư công

Môn học cung cấp cho học viên những kỹ thuật thực tiễn để đánh giá tính khả thi về mặt tài chính và kinh tế của môn dự án phát triển. Phần thứ nhất của môn học tập trung vào việc xây dựng báo cáo ngân lưu và thẩm định tài chính dựa trên các quản điểm và tiêu chí khác nhau. Phần thứ hai trình bày chi tiết phương pháp ước lượng lợi ích và chi phí kinh tế, cũng như thảo luận tầm quan trọng của các yếu tố chính trị, xã hội và quản lý nhà nước đối với dự án phát triển. Môn học sử dụng nhiều tình huống nghiên cứu từ những dự án đầu tư thực tế của Việt Nam và các nước khác.

Quản lý và lãnh đạo công (1/2 học kỳ)

Môn học cung cấp các công cụ phân tích được áp dụng trong quá trình thực thi chính sách và quản lý hoạt động của một tổ chức nhà nước. Các nội dung chính của môn học bao gồm quản lý chiến lược, đánh giá kết quả, cấu trúc và mạng lưới tổ chức, quản lý hoạt động, lãnh đạo và đổi mới.Môn học cũng thảo luận trách nhiệm và vai trò lãnh đạo trong bối cảnh chính trị, kinh tế và xã hội của Việt Nam. Các vị khách mời thỉnh giảng là những lãnh đạo khu vực công và tư sẽ mang lại cho học viên những ví dụ về chiến lược lãnh đạo thực tiễn.

Học kỳ Thu, Năm thứ hai: Xê-mi-na chính sách và chuẩn bị đề cương luận văn

Để tốt nghiệp, tất cả học viên phải hoàn tất luận văn thạc sỹ. Yêu cầu đối với bài luận văn là học viên phải phân tích một vấn đề cụ thể của khu vực công và đưa ra khuyến nghị chính sách và cách thức thực thi những khuyến nghị này. Mỗi học viên sẽ được một giảng viên hướng dẫn. Trong học kỳ này, học viên sẽ tham gia các buổi xê-mi-na chính sách theo chuyên đề của luận văn. Các buổi hội thảo được tổ chức hàng tuần để các học viên có thể trình bày kết quả nghiên cứu của mình và tiếp thu ý kiến đóng góp từ bạn học và giảng viên.

Học kỳ Xuân, Năm thứ hai: Nghiên cứu chính sách và viết luận văn

Trong học kỳ cuối cùng, học viên sẽ tự mình nghiên cứu luận văn tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của một giảng viên của Trường Fulbright.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý