Kinh tế học khu vực công

Môn học xem xét vai trò và các lựa chọn của chính phủ trong nền kinh tế. Phân tích các mục tiêu cùng với những đánh đổi để đạt được mục đích cuối cùng của nền kinh tế: hiệu quả kinh tế và công bằng xã hội. Môn học không chỉ cung cấp các công cụ, mà còn các khung phân tích và đánh giá các vấn đề chính sách trong khu vực công. Phần đầu tiên giới thiệu cơ sở cho sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế, bao gồm vai trò và quy mô của khu vực công, những đánh đổi giữa hiệu quả và công bằng, những vấn đề về lựa chọn công, khía cạnh kinh tế chính trị của khu vực công, khung đánh giá các chính sách xã hội như giáo dục, y tế và chính sách bảo trợ xã hội của chính phủ. Phần thứ hai tập trung vào khía cạnh kinh tế học của thuế khóa, lý thuyết thuế tối ưu và phân bổ gánh nặng thuế giữa những bên liên quan. Phần ba của môn học xem xét vai trò khác nhau của chính quyền các cấp trong việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ công, chuyển giao nguồn lực và trợ cấp chéo giữa các cấp chính quyền. Phần cuối cùng trình bày chính sách thuế trong thực tế bao gồm các biện pháp ưu đãi, tuân thủ, cưỡng chế và cải cách thuế.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý